Бидний тухай

Амьд Чулуу чуулганы алсын хараа:      Матай 28:18-20

“Монгол үндэстнийг Есүс Христийн дагалдагч болгох”

Бидний уриа:                              1Коринт13:13

“Итгэл, найдвар, хайрын элч болцгооё.”

Алсын харааны зорилт:             Үйлс 1:8

Бид алхам тутам бүрдээ Ариун сүнсний хүч чадлаар бэхжиж.

  1. Иерусалим буюу би өөрөө дагалдагч байх
  2. Иүдей ба Самари буюу гэр бүл ахан дүүсээ дагалдагч болгох
  3. Дэлхийн хязгаар буюу бидний эргэн тойронд болон тархан суурьшсан монголчуудыг Эзэн Есүс Христийн дагалдагч болгох явдал юм.
Advertisements
  • Worship to God

%d bloggers like this: